Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Algemene voorwaarden

Toepassing • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten, overeenkomsten en facturen uitgaande van Den Boer ICT Diensten. De algemene voorwaarden kan U inzien op onze website www.website-service.nl of worden U op eenvoudig verzoek toegezonden. De klant heeft voorafgaandelijk kennis genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt ze, ook naar de toekomst toe. • De algemene voorwaarden van de klant worden expliciet uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Aanbiedingen en offertes • Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De offertes zijn enkel geldig gedurende dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Den Boer ICT Diensten is slechts door de offerte gebonden indien de offerte door de klant binnen de dertig dagen schriftelijk wordt aanvaard. • De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Een vertraging bij de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. • De verkoopsvoorwaarden van voorgaande aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Den Boer ICT Diensten het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Den Boer ICT Diensten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs weet dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Den Boer ICT Diensten worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig aan Den Boer ICT Diensten zijn verstrekt, heeft Den Boer ICT Diensten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. • Indien door Den Boer ICT Diensten of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht bij de klant of op een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten.

Aansprakelijkheid • Den Boer ICT Diensten is niet aansprakelijk voor gebreken in de werking van de door haar geleverde softwareprogramma’s, die het gevolg zijn van incompatibiliteit met de hardware. • Den Boer ICT Diensten is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, die veroorzaakt is door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de klant. • Den Boer ICT Diensten is niet aansprakelijk voor de schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die het gevolg zijn van gebreken in de werking van andere software dan de door Den Boer ICT Diensten geleverde software, ook niet indien deze op één of andere wijze verbonden is met de geleverde software, of t.g.v. gebreken in de werking van de hardware. • Den Boer ICT Diensten is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. • In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Den Boer ICT Diensten het feitelijke bedrag overschrijden dat werd betaald voor de geleverde software waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien.

Betalingen • Al onze facturen zijn op de vervaldag betaalbaar op ons rekeningnummer onder vermelding van factuurnummer. Het rekeningnummer vindt u in de footer van elk factuur terug. • Klachten m.b.t. de factuur moeten ons bij aangetekende brief toekomen en dit binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Zoniet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn en kan ze niet meer worden betwist. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. • Elke bedrag dat op de vervaldag onbetaald is gebleven wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest van 1,5 % per maand, en dit vanaf de factuurdatum. Eveneens is – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% met een onverminderbaar minimum van 50 euro. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, worden de klant nog afzonderlijk aangerekend en zijn dus steeds ten laste van de klant. • Bij niet-betaling worden automatisch alle andere verschuldigde betalingen, ook nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag of niet naleving van enig andere contractuele verplichting, of in geval van faillissement, concordaat, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling of enig andere indicatie van onvermogen van de klant, behoudt Den Boer ICT Diensten zich het recht om alle leveringen op te schorten zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Den Boer ICT Diensten behoudt zich dan tevens het recht, onverminderd haar recht op schadevergoeding, om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden met een ter post aangetekende brief. De overeenkomst dient als ontbonden beschouwd te worden vanaf de 8ste dag na onze aangetekende ingebrekestelling.

Annulering • Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 15% van de waarde van de bestelling. Levering en installatie • De aanvaarding van de software gebeurt voor bestaande software op het ogenblik dat de software op CD-ROM aan de klant is geleverd of door de klant via internet is gedownload. Voor speciaal voor de klant ontwikkelde software gebeurt de aanvaarding op het moment van de installatie van de software op een internet domeinnaam van de klant of diens dochter- of moedervennootschap dan wel op een computer of server op het kantoor van de klant. Het gebruik van de geleverde software, zelfs ten dele, staat van rechtswege gelijk met de aanvaarding van de levering in haar geheel. Om geldig te zijn dienen klachten ons bij aangetekende brief toe te komen binnen de 8 dagen na datum van levering. Na het verstrijken van deze termijn zijn zij niet meer ontvankelijk.

Waarborg • Op alle software welke door Den Boer ICT Diensten ontwikkeld wordt bedraagt de waarborgperiode 1 maand te rekenen vanaf de levering. Indien tijdens deze periode aan het licht komt dat de ontwikkelde software niet overeenkomt met hetgeen uitdrukkelijk werd overeengekomen, zal Den Boer ICT Diensten deze gebreken kosteloos herstellen. • De waarborg vervalt wanneer de gebreken ontstaan zijn als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer derden wijzigingen hebben aangebracht of trachten aan te brengen. Eigendomsrechten en beperkingen op het gebruik • Alle intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde en geleverde software komen toe aan Den Boer ICT Diensten. Deze intellectuele rechten betreffen ondermeer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten. • De klant verwerft slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor één gebruiker tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant zal de software enkel aanwenden voor intern gebruik en de software op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen van derden • Den Boer ICT Diensten heeft het recht om de door haar voor de klant ontwikkelde software geheel of gedeeltelijk te verkopen, uit te lenen of in bruikleen te geven aan derden. • Den Boer ICT Diensten heeft het recht om de door haar voor de klant ontwikkelde software geheel of gedeeltelijk te hergebruiken in andere software producten en/of automatiseringsprojecten. • De geleverde goederen blijven eigendom van Den Boer ICT Diensten tot de volledige betaling van de verkoopprijs, in voorkomend geval vermeerderd met intresten en kosten. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het sluiten van de overeenkomst. Hierbij verleent de klant aan Den Boer ICT Diensten het recht om het geleverde op te halen waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de klant Den Boer ICT Diensten, of door haar aan te wijzen derden, om die plaatsen te betreden waar het geleverde van Den Boer ICT Diensten zich bevindt, inbegrepen de toegang tot servers en netwerken.

Web hosting en onderhoudscontracten • Internet domeinnamen worden geregistreerd voor een periode van 1 jaar. Het contract hosting zowel als domeinnaam registratie vervalt altijd op de 1ste van de maand waarin het domein werd geregistreerd. • De datum van registratie zoals die is opgenomen in de administratie van de organisatie welke bevoegd is voor het beheer van de domeinnaam is bindend. • Alle onderhouds- en hostingcontracten worden afgesloten voor een periode van 1 jaar en worden stilzwijgend verlengd. Indien de klant het contract niet wenst te verlengen dient een opzegperiode van 3 maanden in acht te worden genomen. De opzeg dient te gebeuren middels aangetekend schrijven. • Indien de klant de facturen voor de registratie en hosting van de internet domeinnaam niet tijdig betaald vervalt de eigendom van de domeinnaam automatisch aan Den Boer ICT Diensten. Bescherming van de persoonlijk levenssfeer • Den Boer ICT Diensten en de klant verbinden zich er toe de vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst verkrijgen als strikt vertrouwelijk te behandelen met inachtname en eerbiediging van ieders beroepsgeheim. Informatie is vertrouwelijk als één van de partijen die uitdrukkelijk als dusdanig bestempeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie zelf. • De klant gaat ermee akkoord dat zijn gegevens (naam, adres, telefoon-, faxnummer, e-mailadres) door Den Boer ICT Diensten met contractuele en commerciële doeleinden in een databank verwerkt worden. De klant heeft het recht de verwerkte gegevens op te vragen, te raadplegen en te laten verbeteren en om zich te verzetten tegen de aanwending van de gegevens met het oog op direct marketing door Den Boer ICT Diensten, en dit in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. • Wanneer er met de klant uur of dag tarieven worden afgesproken voor de levering van diensten heeft Den Boer ICT Diensten het recht vanaf 1 januari van ieder jaar de tarieven aan te passen aan de index der consumptieprijzen. • Al onze overeenkomsten zijn aan het Nederlandse recht onderworpen. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering en de ontbinding van huidig contract behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechterlijke macht Nederland.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. The Joomla! software brings together the template and the content to create web pages.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "This Site" menu or by adding /administrator to the end of you domain name.

Log in to the administrator using the username and password created during the installation of Joomla.

Logging in

To login to the front end of your site use the login form or the login menu link on the "This Site" menu. Use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles.

In managing your site, you will be able to create content that only logged-in users are able to see.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "submit article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published and put it in the Joomla category.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

About AT Cloud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Adres gegevens

Molendijkhof 11

3319LP Dordrecht

Telefoon: 06-24656664

KVK Nummer: 24422250

IBAN: NL 21 RABO 0138 8448 95

Open Hours

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Monday to Friday: 9-00am to 5-00pm

Saturday: 9-00am to 12-00noon

Other Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.